کودکان و نوزادان

دکتر تقی اهرچی فرشی
نامتقیرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیاهرچی فرشیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35539605 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان کسری - طبقه اول
نامتقی
نام خانوادگیاهرچی فرشی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35539605 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان کسری - طبقه اول
دکتر یوسف توکلی فر
نامیوسفرشته تخصصیکودکان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیتوکلی فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533050 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و جمعه
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع طالقانی - جنب آموزش پرورش ناحیه 2
نامیوسف
نام خانوادگیتوکلی فر
رشته تخصصیکودکان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533050 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و جمعه
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به تقاطع طالقانی - جنب آموزش پرورش ناحیه 2
دکتر امیر حسین جعفری روحی
نامامیر حسینرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیجعفری روحیفوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33370993 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - کوی شفا - ساختمان گلگشت - طبقه اول
نامامیر حسین
نام خانوادگیجعفری روحی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33370993 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - کوی شفا - ساختمان گلگشت - طبقه اول
دکتر اعظم جوادی اسکویی
ناماعظمرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیجوادی اسکوییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549634 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 / دوشنبه از ساعت 10 الی 14
آدرستبریز خیابان 17 شهریور جدید روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان خاتم - طبقه چهارم
ناماعظم
نام خانوادگیجوادی اسکویی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549634 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20 / دوشنبه از ساعت 10 الی 14
آدرستبریز خیابان 17 شهریور جدید روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان خاتم - طبقه چهارم
دکتر مهناز چایچی
ناممهنازرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیچایچیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567474 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - پاساژ ارک - طبقه سوم
ناممهناز
نام خانوادگیچایچی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567474 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - پاساژ ارک - طبقه سوم
دکتر مهین حاجی زاده
ناممهینرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیحاجی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35532055 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه چهارم
ناممهین
نام خانوادگیحاجی زاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35532055 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه چهارم
دکتر هیلدا حقانی
نامهیلدارشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیحقانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572069 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان پاستور - پلاک 7 - طبقه اول
نامهیلدا
نام خانوادگیحقانی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572069 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان پاستور - پلاک 7 - طبقه اول
دکتر هنگامه دولتخواه
نامهنگامهرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیدولتخواهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35530911 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذریایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه اول
نامهنگامه
نام خانوادگیدولتخواه
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35530911 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذریایجان - مجتمع پزشکی سامان - طبقه اول
دکتر ماندانا رفیعی
نامماندانارشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیرفیعیفوق تخصصگوارش و بیماریهای کبد و آندوسکوپی کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374312 - 33374311 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 2
نامماندانا
نام خانوادگیرفیعی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصگوارش و بیماریهای کبد و آندوسکوپی کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374312 - 33374311 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 2
دکتر بهزاد سروران
نامبهزادرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیسرورانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35531722 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 3 - واحد 3
نامبهزاد
نام خانوادگیسروران
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35531722 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16:30 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 3 - واحد 3
دکتر منوچهر شیخ سلیمی
ناممنوچهررشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیشیخ سلیمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35535335 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 9 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - پلاک 4
ناممنوچهر
نام خانوادگیشیخ سلیمی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35535335 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 9 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - پلاک 4
دکتر بهزاد عبداله زاده
نامبهزادرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیعبداله زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36566119 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنیه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 7 تیر - نرسیده به عباسی - روبروی مجتمع خزر - طبقه فوقانی رادیولوژی خزر
نامبهزاد
نام خانوادگیعبداله زاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس36566119 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنیه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 7 تیر - نرسیده به عباسی - روبروی مجتمع خزر - طبقه فوقانی رادیولوژی خزر
دکتر اصغر علیزاده
ناماصغررشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیعلیزادهفوق تخصصنوزادان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان آزادی - ساختمان آزادی - طبقه 6
ناماصغر
نام خانوادگیعلیزاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصنوزادان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان آزادی - ساختمان آزادی - طبقه 6
دکتر فرحناز فیروزی
نامفرحنازرشته تخصصیداخلی کودکان ( بیماریهای داخلی کودکان )
نام خانوادگیفیروزیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573489 - 041
ساعات ویزیتشنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4 - واحد C
نامفرحناز
نام خانوادگیفیروزی
رشته تخصصیداخلی کودکان ( بیماریهای داخلی کودکان )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573489 - 041
ساعات ویزیتشنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4 - واحد C
دکتر نادر لطفعلی زاده
نامنادررشته تخصصیکودکان و نوزادان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیلطفعلی زادهفوق تخصصدارای گواهینامه دوره تکمیلی مشاوره تخصصی ژنتیک پزشکی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب : 35563533 - 041 / بیمارستان بهبود : 35538701 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح ها / بیمارستان بهبود : همه روزه عصرها و روزهای جمعه صبح
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - پایین تر از بیمارستان بهبود جنب کوچه صدر - ساختمان ماهان - طبقه دوم - واحد 9
نامنادر
نام خانوادگیلطفعلی زاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصصدارای گواهینامه دوره تکمیلی مشاوره تخصصی ژنتیک پزشکی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب : 35563533 - 041 / بیمارستان بهبود : 35538701 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح ها / بیمارستان بهبود : همه روزه عصرها و روزهای جمعه صبح
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - پایین تر از بیمارستان بهبود جنب کوچه صدر - ساختمان ماهان - طبقه دوم - واحد 9
امیرهومن مجلسی
نامامیرهومنرشته تخصصیکودکان ونوزادان
نام خانوادگیمجلسیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس4135579335
ساعات ویزیت9:30تا19:30
آدرستبریز-خیابان هفده شهریورجدید-مابین طالقانی وارتش-جنب کلینیک فرهنگیان-ساختمان پزشکان صفا
نامامیرهومن
نام خانوادگیمجلسی
رشته تخصصیکودکان ونوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس4135579335
ساعات ویزیت9:30تا19:30
آدرستبریز-خیابان هفده شهریورجدید-مابین طالقانی وارتش-جنب کلینیک فرهنگیان-ساختمان پزشکان صفا
دکتر مرضیه نعمت صابری
ناممرضیهرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگینعمت صابریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35431063 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17:30 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید دوم - ساختمان پارسا - طبقه 4
ناممرضیه
نام خانوادگینعمت صابری
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35431063 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17:30 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید دوم - ساختمان پارسا - طبقه 4
دکتر نازیلا نقی پور
نامنازیلارشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگینقی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548044 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل بعد از ظهر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم
نامنازیلا
نام خانوادگینقی پور
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548044 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل بعد از ظهر ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم
دسته بندی