پزشک عمومی

دکتر حسین استادی
نامحسینرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیاستادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35559773 - 35549846 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - پایین تر از چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه دارآفرین - ساختمان 14 - طبقه سوم
نامحسین
نام خانوادگیاستادی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35559773 - 35549846 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - پایین تر از چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه دارآفرین - ساختمان 14 - طبقه سوم
دکتر زلیخا انگوتی
نامزلیخارشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو )
نام خانوادگیانگوتیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549561 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی داروخانه پوررحمان ( سارا ) - ساختمان 31 - طبقه 3
نامزلیخا
نام خانوادگیانگوتی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549561 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی داروخانه پوررحمان ( سارا ) - ساختمان 31 - طبقه 3
دکتر پریوش باقری
نامپریوشرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیباقریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569804 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و بعدازظهر باتعیین وقت قبلی
آدرس تبریز- خیابان 17 جدید - مابین تقاطع طالقانی و باغشمال - ساختمان خاتم - طبقه 3
نامپریوش
نام خانوادگیباقری
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569804 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و بعدازظهر باتعیین وقت قبلی
آدرس تبریز- خیابان 17 جدید - مابین تقاطع طالقانی و باغشمال - ساختمان خاتم - طبقه 3
دکتر صونا حسنعلیزاده
نامصونارشته تخصصیپزشک عمومی - پوست و زیبایی - تغذیه و لاغری
نام خانوادگیحسنعلیزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - مجتمع فدک - طبقه دوم
نامصونا
نام خانوادگیحسنعلیزاده
رشته تخصصیپزشک عمومی - پوست و زیبایی - تغذیه و لاغری
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536129 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - مجتمع فدک - طبقه دوم
دکتر میترا خسروطبع
ناممیترارشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیخسروطبعفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33369875 - 33343832 – 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه صبح 10:30 الی 12:30 و روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید 1 - طبقه سوم - واحد B
ناممیترا
نام خانوادگیخسروطبع
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33369875 - 33343832 – 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه صبح 10:30 الی 12:30 و روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید 1 - طبقه سوم - واحد B
دکتر رقیه زارعی
نامرقیهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیزارعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551441 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - ساختمان گلستان - طبقه 4
نامرقیه
نام خانوادگیزارعی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551441 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - ساختمان گلستان - طبقه 4
دکتر شاگین شهریاری
نامشاگینرشته تخصصیعمومی ( پوست ، مو و لیزر )
نام خانوادگیشهریاریفوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس22714092 - 021
ساعات ویزیتبا همامنگی قبلی صبح و عصر
آدرستهران - خیابان فرمانیه - خیابان عمار - پلاک 9 - واحد 2
نامشاگین
نام خانوادگیشهریاری
رشته تخصصیعمومی ( پوست ، مو و لیزر )
فوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهران
شماره تماس22714092 - 021
ساعات ویزیتبا همامنگی قبلی صبح و عصر
آدرستهران - خیابان فرمانیه - خیابان عمار - پلاک 9 - واحد 2
دکتر افشار صدقیانلو
نامافشاررشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیصدقیانلوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33296265 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 10 الی 13:30 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 22
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - نرسیده به اعتصامی - جنب بانک ملت - کلینیک پوست و مو و زیبایی دکتر صدقیانلو
نامافشار
نام خانوادگیصدقیانلو
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33296265 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 10 الی 13:30 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 22
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - نرسیده به اعتصامی - جنب بانک ملت - کلینیک پوست و مو و زیبایی دکتر صدقیانلو
دکتر رامین صراطی
نامرامینرشته تخصصیتوانبخشی پوست ، مو و زیبایی
نام خانوادگیصراطیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33302085 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر و پنجشنبه صبح
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - فلکه پروین اعتصامی - روبروی شیرینی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه هشتم
نامرامین
نام خانوادگیصراطی
رشته تخصصیتوانبخشی پوست ، مو و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33302085 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر و پنجشنبه صبح
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - فلکه پروین اعتصامی - روبروی شیرینی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه هشتم
دکتر ساقی عظیمی‌نیا
نامساقیرشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
نام خانوادگیعظیمی‌نیافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32246498
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح‌ها 11 الی 14 / شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بعدازظهرها 17 الی 19
آدرسارومیه، خ خیابان خیام شمالی، کوی خان‌باباخان، ساختمان میلاد نور
نامساقی
نام خانوادگیعظیمی‌نیا
رشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32246498
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح‌ها 11 الی 14 / شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بعدازظهرها 17 الی 19
آدرسارومیه، خ خیابان خیام شمالی، کوی خان‌باباخان، ساختمان میلاد نور
دکتر فرزانه فتح پور
نامفرزانهرشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
نام خانوادگیفتح پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33308851
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعد از ظهرها
آدرستبریز، کوی ولیعصر، خ شهریار، فلکه رازی، جنب کلینیک بوعلی، ساختمان هزاره، طبقه 4، واحد A
نامفرزانه
نام خانوادگیفتح پور
رشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33308851
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعد از ظهرها
آدرستبریز، کوی ولیعصر، خ شهریار، فلکه رازی، جنب کلینیک بوعلی، ساختمان هزاره، طبقه 4، واحد A
دکتر نفیسه فیروزی حسینی
نامنفیسهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیفیروزی حسینیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33338040 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 17:30 الی 20 بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه بازار - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین
نامنفیسه
نام خانوادگیفیروزی حسینی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33338040 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 17:30 الی 20 بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه بازار - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین
دکتر گیسو کیاور
نامگیسو رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیکیاورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33331819 - 33332021 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه معلم (فلکه بارنج) - جنب کلانتری - مجتمع ولیعصر - طبقه اول - واحد D
نامگیسو
نام خانوادگیکیاور
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33331819 - 33332021 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه معلم (فلکه بارنج) - جنب کلانتری - مجتمع ولیعصر - طبقه اول - واحد D
دکتر فرزانه گل محمد
نامفرزانهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، ناخن ، زیبایی )
نام خانوادگیگل محمدفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548976 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20 ( سه شنبه صبح مطب تعطیل است )
آدرستبریز - ابتدای خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه اول
نامفرزانه
نام خانوادگیگل محمد
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، ناخن ، زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548976 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20 ( سه شنبه صبح مطب تعطیل است )
آدرستبریز - ابتدای خیابان 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان ایران - طبقه اول
دکتر عارف مدرس
نامعارفرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی )
نام خانوادگیمدرسفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569978 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان 44
نامعارف
نام خانوادگیمدرس
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569978 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان 44
دکتر صفیه مرتضوی
نامصفیهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی ) - مشاوره ژنتیک
نام خانوادگیمرتضویفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35419989 - 041
ساعات ویزیتروزهاى زوج ساعت ١٠الى١٢:٣٠،روزهاى فرد با تعيين وقت قبلى
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان ضرغام 1 - طبقه دوم
نامصفیه
نام خانوادگیمرتضوی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی ) - مشاوره ژنتیک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35419989 - 041
ساعات ویزیتروزهاى زوج ساعت ١٠الى١٢:٣٠،روزهاى فرد با تعيين وقت قبلى
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان ضرغام 1 - طبقه دوم
دکتر سولماز معیری
نامسولمازرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی )
نام خانوادگیمعیریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352666 - 33368339 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - طبقه فوقانی داروخانه میرزایی ( ساختمان امیر کبیر ) - طبقه اول
نامسولماز
نام خانوادگیمعیری
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352666 - 33368339 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 19
آدرستبریز - خیابان آزادی - مابین گلگشت و گلباد - طبقه فوقانی داروخانه میرزایی ( ساختمان امیر کبیر ) - طبقه اول
دکتر مهرداد منصوری نیا
ناممهردادرشته تخصصیپوست ، مو ، ناخن ، زیبایی
نام خانوادگیمنصوری نیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543411 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - اول خیابان 17 شهریور قدیم - روبروی بانک صادرات - پلاک 47 - کلینیک لیزر و زیبایی آسیا
ناممهرداد
نام خانوادگیمنصوری نیا
رشته تخصصیپوست ، مو ، ناخن ، زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543411 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - اول خیابان 17 شهریور قدیم - روبروی بانک صادرات - پلاک 47 - کلینیک لیزر و زیبایی آسیا
دکتر مرتضی یزدچی
ناممرتضی رشته تخصصیپزشک عمومی ، پوست ، مو و زیبایی
نام خانوادگییزدچیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35286929 - 36557649 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 13 قبل از ظهر و 16 ال 21 بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان عباسی -ایتگاه سیلاب - ساختمان الماس - ورودی پلاک 35 - طبقه A3
ناممرتضی
نام خانوادگییزدچی
رشته تخصصیپزشک عمومی ، پوست ، مو و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35286929 - 36557649 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 13 قبل از ظهر و 16 ال 21 بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان عباسی -ایتگاه سیلاب - ساختمان الماس - ورودی پلاک 35 - طبقه A3
دسته بندی