قلب و عروق

دکتر فریبرز اکبرزاده
نامفریبرزرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیاکبرزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35424419 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 21 بجز ایام تعطیل
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 5
نامفریبرز
نام خانوادگیاکبرزاده
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35424419 - 041
ساعات ویزیت روزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 15 الی 21 بجز ایام تعطیل
آدرس تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 5
دکتر محمدرضا بقائی
ناممحمدرضارشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیبقائیفوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533399 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان زکریا - طبقه اول
ناممحمدرضا
نام خانوادگیبقائی
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533399 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان زکریا - طبقه اول
دکتر اکرم پورمحمد ضیاء
ناماکرمرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیپورمحمد ضیاء فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35549874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 10:30 الی 1 ظهر و 17 الی 19:30 - پنج شنبه ها فقط صبح ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع سینا - طبقه اول
ناماکرم
نام خانوادگیپورمحمد ضیاء
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35549874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 10:30 الی 1 ظهر و 17 الی 19:30 - پنج شنبه ها فقط صبح ها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع سینا - طبقه اول
دکتر شهرام جانانی
نامشهرام رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیجانانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560409 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - ساختمان گلستان - طبقه 1
نامشهرام
نام خانوادگیجانانی
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560409 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - ساختمان گلستان - طبقه 1
دکتر اسلام حسین‌زاده
ناماسلامرشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
نام خانوادگیحسین‌زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32237536
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خ سرداران، کوچه خان‌بابا‌خان، مجتمع پزشکی سرداران، واحد 3، ط همکف
ناماسلام
نام خانوادگیحسین‌زاده
رشته تخصصیمتخصص قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32237536
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 16 الی 20 به جز روزهای تعطیل
آدرسارومیه، خ سرداران، کوچه خان‌بابا‌خان، مجتمع پزشکی سرداران، واحد 3، ط همکف
دکتر ابوالفضل سید موسوی
نامابوالفضلرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگیسید موسویفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35538829 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان نبض
نامابوالفضل
نام خانوادگیسید موسوی
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35538829 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان نبض
دکتر هاله صالحی پور مهر
نامهالهرشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
نام خانوادگیصالحی پور مهرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33375167 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 و پنجشنبه ها صبح از ساعت 10 الی 13
آدرس تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - نبش کوی مریم - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه 4
نامهاله
نام خانوادگیصالحی پور مهر
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33375167 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20 و پنجشنبه ها صبح از ساعت 10 الی 13
آدرس تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - نبش کوی مریم - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه 4
دکتر ساناز صامتی
نامسانازرشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
نام خانوادگیصامتی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570710 - 35570711 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه اول - واحد F
نامساناز
نام خانوادگیصامتی
رشته تخصصیقلب و عروق ( دارای برد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35570710 - 35570711 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه اول - واحد F
دکتر اصغر فدائی حقی
ناماصغررشته تخصصیمتخصص بیماری‌های داخلی
نام خانوادگیفدائی حقی فوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553003 و 35548109-041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه عصرها و پنجشنبه صبح‌ها
آدرس تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، تقاطع طالقانی، ساختمان امروز، طبقه پنجم
ناماصغر
نام خانوادگیفدائی حقی
رشته تخصصیمتخصص بیماری‌های داخلی
فوق تخصصقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553003 و 35548109-041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه عصرها و پنجشنبه صبح‌ها
آدرس تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، تقاطع طالقانی، ساختمان امروز، طبقه پنجم
دکتر اسکندر نوری زاده
ناماسکندررشته تخصصی
نام خانوادگینوری زادهفوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35570330 - 35570331 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 16 الی 22 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 5
ناماسکندر
نام خانوادگینوری زاده
فوق تخصصجراحی قلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35570330 - 35570331 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 16 الی 22 شب
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - برج سینا - طبقه 5
دکتر مهرداد یاوری کیا
ناممهردادرشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگییاوری کیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس64 32 27 33 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خیابان نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
ناممهرداد
نام خانوادگییاوری کیا
رشته تخصصیقلب و عروق
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس64 32 27 33 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خیابان نظامی، ساختمان صدر، طبقه 6
دکتر سعید یراقی
نامسعید رشته تخصصیقلب و عروق
نام خانوادگییراقیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33251770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی نبش پمپ بنزین مارالان - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد 3
نامسعید
نام خانوادگییراقی
رشته تخصصیقلب و عروق
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33251770 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی نبش پمپ بنزین مارالان - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد 3
دسته بندی