بیماریهای عفونی

دکتر یونس بدری
نامیونسرشته تخصصیداخلی - بیماریهای عفونی و تب دار
نام خانوادگیبدریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مراغهشماره تماس37237481 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرسمراغه - خیابان خواجه نصیر - مجتمع شمس - طبقه 2
نامیونس
نام خانوادگیبدری
رشته تخصصیداخلی - بیماریهای عفونی و تب دار
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مراغه
شماره تماس37237481 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرسمراغه - خیابان خواجه نصیر - مجتمع شمس - طبقه 2
دکتر محمدعلی پورحیدری زاده
ناممحمدعلیرشته تخصصیبیماریهای عفونی - داخلی
نام خانوادگیپورحیدری زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32243592 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان سهند - - بالای داروخانه دکتر فخیمی - طبقه 2
ناممحمدعلی
نام خانوادگیپورحیدری زاده
رشته تخصصیبیماریهای عفونی - داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32243592 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان سهند - - بالای داروخانه دکتر فخیمی - طبقه 2
دکتر اکبر مصحفی
ناماکبررشته تخصصیبیماری های عفونی
نام خانوادگیمصحفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373403 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - نرسیده به شهید جدیری - ساختمان فخر
ناماکبر
نام خانوادگیمصحفی
رشته تخصصیبیماری های عفونی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33373403 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - نرسیده به شهید جدیری - ساختمان فخر
دکتر بهروز نقیلی
نامبهروزرشته تخصصیبیماری‌های داخلی (عفونی و تبدار)
نام خانوادگینقیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز، سه‌راهی گلگشت، جنب پمپ بنزین، ساختمان بهاران، طبقه 3
نامبهروز
نام خانوادگینقیلی
رشته تخصصیبیماری‌های داخلی (عفونی و تبدار)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز، سه‌راهی گلگشت، جنب پمپ بنزین، ساختمان بهاران، طبقه 3
دسته بندی