بیماریهای عفونی

دکتر فرهاد احمدپور
نامفرهادرشته تخصصیبیماریهای عفونی
نام خانوادگیاحمدپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551777 - 35555666 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - جنب رادیولوژی آزادی
نامفرهاد
نام خانوادگیاحمدپور
رشته تخصصیبیماریهای عفونی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551777 - 35555666 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و روزهای تعطیل عصر ها
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - جنب رادیولوژی آزادی
دکتر یونس بدری
نامیونسرشته تخصصیداخلی - بیماریهای عفونی و تب دار
نام خانوادگیبدریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مراغهشماره تماس37237481 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرسمراغه - خیابان خواجه نصیر - مجتمع شمس - طبقه 2
نامیونس
نام خانوادگیبدری
رشته تخصصیداخلی - بیماریهای عفونی و تب دار
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - مراغه
شماره تماس37237481 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرسمراغه - خیابان خواجه نصیر - مجتمع شمس - طبقه 2
دکتر محمدعلی پورحیدری زاده
ناممحمدعلیرشته تخصصیبیماریهای عفونی - داخلی
نام خانوادگیپورحیدری زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32243592 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان سهند - - بالای داروخانه دکتر فخیمی - طبقه 2
ناممحمدعلی
نام خانوادگیپورحیدری زاده
رشته تخصصیبیماریهای عفونی - داخلی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32243592 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان سهند - - بالای داروخانه دکتر فخیمی - طبقه 2
دکتر سید جلال الدین درخشانفر
نامسید جلال الدین رشته تخصصیبیماریهای عفونی و تب دار - داخلی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیدرخشانفرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35576412 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، ساختمان سینا (جنب برج آذربایجان)، طبقه 2
نامسید جلال الدین
نام خانوادگیدرخشانفر
رشته تخصصیبیماریهای عفونی و تب دار - داخلی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35576412 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، ساختمان سینا (جنب برج آذربایجان)، طبقه 2
دکتر وحید زرین تن
ناموحیدرشته تخصصیبیماریهای عفونی(داخلی) و تب دار
نام خانوادگیزرین تنفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553715 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه وچهارشنبه بعداز ظهر از ساعت ۱۷ الی ۲۰ و روزهای دوشنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰
آدرسخیابان پاستور جدید اول - مابین شریعتی (شهناز) و طالقانی - ساختمان حکیم ـ طبقه ۴
ناموحید
نام خانوادگیزرین تن
رشته تخصصیبیماریهای عفونی(داخلی) و تب دار
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553715 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه وچهارشنبه بعداز ظهر از ساعت ۱۷ الی ۲۰ و روزهای دوشنبه بعد از ظهر از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰
آدرسخیابان پاستور جدید اول - مابین شریعتی (شهناز) و طالقانی - ساختمان حکیم ـ طبقه ۴
دکتر اکبر مصحفی
ناماکبررشته تخصصیبیماری های عفونی
نام خانوادگیمصحفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33373403 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - نرسیده به شهید جدیری - ساختمان فخر
ناماکبر
نام خانوادگیمصحفی
رشته تخصصیبیماری های عفونی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33373403 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها از ساعت 18:30 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - نرسیده به شهید جدیری - ساختمان فخر
دکتر بهروز نقیلی
نامبهروزرشته تخصصیبیماری‌های داخلی (عفونی و تبدار)
نام خانوادگینقیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز، سه‌راهی گلگشت، جنب پمپ بنزین، ساختمان بهاران، طبقه 3
نامبهروز
نام خانوادگینقیلی
رشته تخصصیبیماری‌های داخلی (عفونی و تبدار)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز، سه‌راهی گلگشت، جنب پمپ بنزین، ساختمان بهاران، طبقه 3
دسته بندی