جراح - دندانپزشک

دکتر منصور آذری فام
ناممنصوررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیآذری فامفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33323938
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر
آدرستبریز - ولی عصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه اول - واحد B
ناممنصور
نام خانوادگیآذری فام
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33323938
ساعات ویزیتاز شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر
آدرستبریز - ولی عصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه اول - واحد B
دکتر رضا آرام فر
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیآرام فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33343739 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 7 - واحد A
نامرضا
نام خانوادگیآرام فر
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33343739 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 7 - واحد A
دکتر کیوان آموزگار
نامکیوان رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیآموزگارفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33312511 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح 11 الی 14 و بعد از ظهر 17:30 الی 20:30 بجز شنبه و پنج شنبه صبح و ایام تعطیل
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 5
نامکیوان
نام خانوادگیآموزگار
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33312511 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح 11 الی 14 و بعد از ظهر 17:30 الی 20:30 بجز شنبه و پنج شنبه صبح و ایام تعطیل
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 5
دکتر منوچهر احمدپور
ناممنوچهررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاحمدپورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35428025 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - سختمان پرستو - طبقه دوم
ناممنوچهر
نام خانوادگیاحمدپور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35428025 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - سختمان پرستو - طبقه دوم
دکتر ناصر اسلامی
نامناصررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاسلامیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551892 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
نامناصر
نام خانوادگیاسلامی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551892 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
دکتر رسول اعتمادی
نامرسول رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاعتمادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33361712 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9:30 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه چهارم
نامرسول
نام خانوادگیاعتمادی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33361712 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9:30 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه چهارم
دکتر مهران افخم نیا
ناممهرانرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیافخم نیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35541458 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - مجتمع پزشکی کسری - طبقه اول - واحد C
ناممهران
نام خانوادگیافخم نیا
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35541458 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - روبروی برج امپراطور - مجتمع پزشکی کسری - طبقه اول - واحد C
دکتر وحید افشین
ناموحیدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیافشینفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35530676 - 33372421 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل صبح ها از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - میدان ساعت - روبروی پمپ بنزین - ساختمان دیباگران - طبقه 2
ناموحید
نام خانوادگیافشین
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35530676 - 33372421 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل صبح ها از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - میدان ساعت - روبروی پمپ بنزین - ساختمان دیباگران - طبقه 2
دکتر فرهاد اکبری
نامفرهادرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیاکبریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35512717 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه چهارم - واحدB4
نامفرهاد
نام خانوادگیاکبری
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35512717 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه چهارم - واحدB4
دکتر بهزاد امانی
نامبهزاد رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33376241 - 33376242 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی کلینیک پاستور - ساختمان تشریفات ( بانک سرمایه ) - طبقه سوم - واحد B3
نامبهزاد
نام خانوادگیامانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33376241 - 33376242 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی کلینیک پاستور - ساختمان تشریفات ( بانک سرمایه ) - طبقه سوم - واحد B3
دکتر جواد امیرذهنی
نامجوادرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامیرذهنیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560855 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - جنب بازار ارک - ساختمان پزشکان ارک
نامجواد
نام خانوادگیامیرذهنی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560855 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - جنب بازار ارک - ساختمان پزشکان ارک
دکتر صمد امیرهوشنگی
نامصمدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیامیرهوشنگیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35548113 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه - چهارشنبه و پنجشنبه 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 3
نامصمد
نام خانوادگیامیرهوشنگی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35548113 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه - چهارشنبه و پنجشنبه 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - جنب بانک اقتصاد نوین - ساختمان امروز - طبقه 3
دکتر رافت ایرانی
نامرافترشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیایرانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33357745 - 33357746 - 041
ساعات ویزیتترمیمی - زیبایی - پروتزهای ثابت و متحرک - عصب کشی اطفال - بلیچینگ - ایمپلنت
آدرسچهاراه آبرسان - روبروی خانه فرهنگ ساختمان 141 اطبا - طبقه 4
نامرافت
نام خانوادگیایرانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33357745 - 33357746 - 041
ساعات ویزیتترمیمی - زیبایی - پروتزهای ثابت و متحرک - عصب کشی اطفال - بلیچینگ - ایمپلنت
آدرسچهاراه آبرسان - روبروی خانه فرهنگ ساختمان 141 اطبا - طبقه 4
دکتر حسن ایرانی زاده
نامحسنرشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
نام خانوادگیایرانی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33345177 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - جنب هلال احمر - ساختمان ایران کلینیک
نامحسن
نام خانوادگیایرانی زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33345177 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - جنب هلال احمر - ساختمان ایران کلینیک
دکتر جلیل بادامچی زاده
نامجلیلرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبادامچی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35559184 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 10:30 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان پزشکی سهند - طبقه 1
نامجلیل
نام خانوادگیبادامچی زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35559184 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 10:30 الی 12:30 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان پزشکی سهند - طبقه 1
دکتر حامد برزگری
نامحامدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبرزگریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35554859 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل صبح ها 10 الی 12:30 و عصرها 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ایران - طبقه چهارم
نامحامد
نام خانوادگیبرزگری
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35554859 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل صبح ها 10 الی 12:30 و عصرها 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ایران - طبقه چهارم
دکتر فریبا بشارت
نامفریبارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیبشارتفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33319595 - 33303599 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 2
نامفریبا
نام خانوادگیبشارت
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33319595 - 33303599 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20:30
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 2
دکتر حامد پدرام
نامحامدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپدرامفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33378149 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه بعد از ظهر و ایام تعطیل ) صبحها از ساعت 8:30 الی 12:30 و عصر ها از ساعت 15 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه چهارم - واحد A4
نامحامد
نام خانوادگیپدرام
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33378149 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه بعد از ظهر و ایام تعطیل ) صبحها از ساعت 8:30 الی 12:30 و عصر ها از ساعت 15 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - جنب گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه چهارم - واحد A4
دکتر احد پرورش
ناماحدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپرورشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32814939 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان : همه روزه از ساعت 8 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی مخابرات - جنب بانک سرمایه - ساختمان تشریفات - طبقه 5
ناماحد
نام خانوادگیپرورش
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس32814939 - 041
ساعات ویزیتمطب : همه روزه از ساعت 16 الی 20 - بیمارستان : همه روزه از ساعت 8 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان امام - نرسیده به چهارراه آبرسان - روبروی مخابرات - جنب بانک سرمایه - ساختمان تشریفات - طبقه 5
دکتر حیدر پوراحمد
نامحیدررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپوراحمدفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33357735 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل صبح ها از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان اسکان - طبقه 3 - واحد D3
نامحیدر
نام خانوادگیپوراحمد
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33357735 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل صبح ها از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان اسکان - طبقه 3 - واحد D3
دکتر آیدا پورالهوردی
نامآیدارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورالهوردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
نامآیدا
نام خانوادگیپورالهوردی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271600 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - مابین فلکه شریعتی فلکه بازار - برج آرین - طبقه 4 - واحد A
دکتر هایده پورمحمد روحی
نامهایدهرشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
نام خانوادگیپورمحمد روحیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
نامهایده
نام خانوادگیپورمحمد روحی
رشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
دکتر محمدرضا پورنعمتیان
ناممحمدرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورنعمتیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورنعمتیان
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
دکتر المیرا پورنگ
نامالمیرارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورنگفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553493 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه 17 شهریور - ساختمان سناتور - طبقه 2 - واحد B2
نامالمیرا
نام خانوادگیپورنگ
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553493 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه 17 شهریور - ساختمان سناتور - طبقه 2 - واحد B2
دکتر محمد جمالی
ناممحمدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجمالیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
ناممحمد
نام خانوادگیجمالی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
دکتر علی جهانخواه
نامعلیرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجهانخواهفوق تخصص-
استان و شهربوشهر - عسلویهشماره تماس7324219 - 0772
ساعات ویزیت-
آدرسعسلویه
نامعلی
نام خانوادگیجهانخواه
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهربوشهر - عسلویه
شماره تماس7324219 - 0772
ساعات ویزیت-
آدرسعسلویه
دکتر محمد ابراهیم چاره جو
ناممحمد ابراهیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک (ایمپلنتولوژی)
نام خانوادگیچاره جوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35535308
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 15 الی 21 (به جز روزهای تعطیل)
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان بهنام، طبقه اول
ناممحمد ابراهیم
نام خانوادگیچاره جو
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک (ایمپلنتولوژی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35535308
ساعات ویزیتهمه‌روزه از ساعت 15 الی 21 (به جز روزهای تعطیل)
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان بهنام، طبقه اول
دکتر پرویز حسین علی زاده
نامپرویزرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحسین علی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب 1: 35419013-041
مطب 2: 33355877-041
ساعات ویزیتمطب 1: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
مطب 2: روزهای زوج
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان پردیس، طبقه دوم
مطب 2: تبریز، نرسیده به آبرسان، کوچه مهرگان 3، برج سفید، طبقه 4، واحد H
نامپرویز
نام خانوادگیحسین علی زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب 1: 35419013-041
مطب 2: 33355877-041
ساعات ویزیتمطب 1: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه
مطب 2: روزهای زوج
آدرسمطب 1: تبریز، خیابان پاستور جدید، ساختمان پردیس، طبقه دوم
مطب 2: تبریز، نرسیده به آبرسان، کوچه مهرگان 3، برج سفید، طبقه 4، واحد H
دکتر علی حفظ اللسان
نامعلیرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحفظ اللسانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33311538 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه از ساعت 10 الی 13 و روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 10 الی 14 و 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - فلکه پروین اعتصامی - روبروی شیرینی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه هفتم
نامعلی
نام خانوادگیحفظ اللسان
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33311538 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه از ساعت 10 الی 13 و روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 10 الی 14 و 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - فلکه پروین اعتصامی - روبروی شیرینی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه هفتم
دکتر عبدال حق وردی
نامعبدالرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحق وردیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560069 - 35533911 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب بانک سامان - طبقه اول
نامعبدال
نام خانوادگیحق وردی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560069 - 35533911 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - جنب بانک سامان - طبقه اول
دسته بندی