روانشناس ها و مشاوران

دکتر صالح قلی پور کویچ
نامصالحرشته تخصصیروانشناسی بالینی
نام خانوادگیقلی پور کویچ فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره1: 33363730 - 041 مطب شماره2: 35566847 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای دوشنبه قبل از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر
آدرسمطب شماره 1 : تبریز- برج سفید 2 smp طبقه اول مرکز مشاوره یاوران رشد مطب شماره 2 : تبریز-پاستور جدید برج ضرغام طبقه 4 مرکز مشاوره مبین
نامصالح
نام خانوادگیقلی پور کویچ
رشته تخصصیروانشناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره1: 33363730 - 041 مطب شماره2: 35566847 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای دوشنبه قبل از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر
آدرسمطب شماره 1 : تبریز- برج سفید 2 smp طبقه اول مرکز مشاوره یاوران رشد مطب شماره 2 : تبریز-پاستور جدید برج ضرغام طبقه 4 مرکز مشاوره مبین
آقای مختار معتمدین
ناممختاررشته تخصصیمشاوره ( گرایش خانواده و ازدواج )
نام خانوادگیمعتمدینفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35546595 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه الی پنجشنبه ( صبح و عصر )
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 4
ناممختار
نام خانوادگیمعتمدین
رشته تخصصیمشاوره ( گرایش خانواده و ازدواج )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35546595 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه الی پنجشنبه ( صبح و عصر )
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 4
دسته بندی