روانشناس ها و مشاوران

حمیده جنگجو
نامحمیدهرشته تخصصیروانشناسی بالینی
نام خانوادگیجنگجوفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33295155
ساعات ویزیت
آدرستبریز، بلوار 29بهمن، روبروی بیمارستان 29بهمن، کلینیک 27 خرداد
نامحمیده
نام خانوادگیجنگجو
رشته تخصصیروانشناسی بالینی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33295155
آدرستبریز، بلوار 29بهمن، روبروی بیمارستان 29بهمن، کلینیک 27 خرداد
دکتر حسین داداش زاده
نامحسینرشته تخصصیدکترای تخصصی روان شناسی بالینی
نام خانوادگیداداش زادهفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35432168 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- خیابان ارتش جنوبی- نرسیده به اداره پست- ساختمان کلینیک بزرگمهر
نامحسین
نام خانوادگیداداش زاده
رشته تخصصیدکترای تخصصی روان شناسی بالینی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35432168 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- خیابان ارتش جنوبی- نرسیده به اداره پست- ساختمان کلینیک بزرگمهر
آقای سلمان صفی خانلو
نامسلمانرشته تخصصیروان شناسی بالینی
نام خانوادگیصفی خانلوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35431363 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه الی جهارشنبه ساعت 16 الی 21
آدرستبریز خیابان ارتش جنوبی خیابان پاستور جدید مابین حاج جبار نائب و طالقانی ساختمان پزشکان پارسا طبقه 5 واحد D
نامسلمان
نام خانوادگیصفی خانلو
رشته تخصصیروان شناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35431363 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه الی جهارشنبه ساعت 16 الی 21
آدرستبریز خیابان ارتش جنوبی خیابان پاستور جدید مابین حاج جبار نائب و طالقانی ساختمان پزشکان پارسا طبقه 5 واحد D
آقای محمود فرورشی
ناممحمودرشته تخصصیکارشناس ارشد روانشناسی بالینی
نام خانوادگیفرورشیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573666 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 2 - مرکز مشاوره روانشناختی الهام
ناممحمود
نام خانوادگیفرورشی
رشته تخصصیکارشناس ارشد روانشناسی بالینی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573666 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 2 - مرکز مشاوره روانشناختی الهام
آقای یونس قاسم بگلو
نامیونسرشته تخصصیروان شناسی بالینی
نام خانوادگیقاسم بگلو فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - خویشماره تماس36266588 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 بعد از ظهر
آدرسآذربايجان غربي شهرستان خوي خيابان امام كوچه مدرس نبش كلينيك همراه
نامیونس
نام خانوادگیقاسم بگلو
رشته تخصصیروان شناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - خوی
شماره تماس36266588 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 بعد از ظهر
آدرسآذربايجان غربي شهرستان خوي خيابان امام كوچه مدرس نبش كلينيك همراه
دکتر صالح قلی پور کویچ
نامصالحرشته تخصصیروانشناسی بالینی
نام خانوادگیقلی پور کویچ فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره1: 33363730 - 041 مطب شماره2: 35566847 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای دوشنبه قبل از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر
آدرسمطب شماره 1 : تبریز- برج سفید 2 smp طبقه اول مرکز مشاوره یاوران رشد مطب شماره 2 : تبریز-پاستور جدید برج ضرغام طبقه 4 مرکز مشاوره مبین
نامصالح
نام خانوادگیقلی پور کویچ
رشته تخصصیروانشناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره1: 33363730 - 041 مطب شماره2: 35566847 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای دوشنبه قبل از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر
آدرسمطب شماره 1 : تبریز- برج سفید 2 smp طبقه اول مرکز مشاوره یاوران رشد مطب شماره 2 : تبریز-پاستور جدید برج ضرغام طبقه 4 مرکز مشاوره مبین
آقای مختار معتمدین
ناممختاررشته تخصصیمشاوره ( گرایش خانواده و ازدواج )
نام خانوادگیمعتمدینفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35546595 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه الی پنجشنبه ( صبح و عصر )
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 4
ناممختار
نام خانوادگیمعتمدین
رشته تخصصیمشاوره ( گرایش خانواده و ازدواج )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35546595 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه الی پنجشنبه ( صبح و عصر )
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 4
خانم مینا نابدل
ناممینارشته تخصصیکارشناس ارشد مشاوره
نام خانوادگینابدلفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها عصر
آدرستبریز - 17 شهریور جدید - برج امپراطور - مرکز مشاوره صدرا
ناممینا
نام خانوادگینابدل
رشته تخصصیکارشناس ارشد مشاوره
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها عصر
آدرستبریز - 17 شهریور جدید - برج امپراطور - مرکز مشاوره صدرا
آقای محمدحسین نعمت زاده
ناممحمدحسینرشته تخصصیروان شناسی بالینی
نام خانوادگینعمت زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573285 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا - طبقه 5
ناممحمدحسین
نام خانوادگینعمت زاده
رشته تخصصیروان شناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573285 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا - طبقه 5
دسته بندی