روانپزشکان(متخصصین اعصاب و روان)

دکتر اصغر ارفعی
ناماصغررشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان
نام خانوادگیارفعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35431363 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - ساختمان پارسا - طبقه 5
ناماصغر
نام خانوادگیارفعی
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35431363 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - ساختمان پارسا - طبقه 5
دکتر محبوب اسدلو
ناممحبوبرشته تخصصیاعصاب و روان - روانپزشک
نام خانوادگیاسدلوفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35532613 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز، تقاطع 17 شهریور جدید و طالقانی، به سمت مصلی، ساختمان پارسا، طبقه اول
ناممحبوب
نام خانوادگیاسدلو
رشته تخصصیاعصاب و روان - روانپزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35532613 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز، تقاطع 17 شهریور جدید و طالقانی، به سمت مصلی، ساختمان پارسا، طبقه اول
دکتر فرخ بخت شادی
نامفرخرشته تخصصیاعصاب و روان (روانپزشک)
نام خانوادگیبخت شادیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35548376
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، برج امپراطور، طبقه 7، واحد F
نامفرخ
نام خانوادگیبخت شادی
رشته تخصصیاعصاب و روان (روانپزشک)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35548376
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 الی 20
آدرستبریز، خیابان 17 شهریور جدید، مابین شریعتی و طالقانی، برج امپراطور، طبقه 7، واحد F
دکتر فرید توفیق نیا
نامفریدرشته تخصصیروانپزشک
نام خانوادگیتوفیق نیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560629 - 041
ساعات ویزیتصبح‌ها از ساعت 10 الی 13: شنبه و سه‌شنبه // بعدازظهرها از ساعت 16 الی 20: شنبه، یک‌شنبه و سه‌شنبه // پنجشنبه: صبح‌ها از ساعت 9 الی 13
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج سینا - طبقه هفتم - واحد A
نامفرید
نام خانوادگیتوفیق نیا
رشته تخصصیروانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560629 - 041
ساعات ویزیتصبح‌ها از ساعت 10 الی 13: شنبه و سه‌شنبه // بعدازظهرها از ساعت 16 الی 20: شنبه، یک‌شنبه و سه‌شنبه // پنجشنبه: صبح‌ها از ساعت 9 الی 13
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج سینا - طبقه هفتم - واحد A
دکتر قربانعلی حسن زاده
نامقربانعلیرشته تخصصیاعصاب و روان ( روانپزشک)
نام خانوادگیحسن زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577033 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - تقاطع طالقانی - روبروی هتل آپارتمان ارس - طبقه دوم داروخانه دکتر بیت اله
نامقربانعلی
نام خانوادگیحسن زاده
رشته تخصصیاعصاب و روان ( روانپزشک)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577033 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - تقاطع طالقانی - روبروی هتل آپارتمان ارس - طبقه دوم داروخانه دکتر بیت اله
دکتر احد خلیلی ( فرشباف خلیلی )
ناماحدرشته تخصصیاعصاب و روان
نام خانوادگیخلیلی ( فرشباف خلیلی )فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560010 - 35532875 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - روبروی تصویربرداری دکتر بابالو
ناماحد
نام خانوادگیخلیلی ( فرشباف خلیلی )
رشته تخصصیاعصاب و روان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560010 - 35532875 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - روبروی تصویربرداری دکتر بابالو
دکتر وحید رزم گیری
ناموحیدرشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیرزم گیریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35542411 - 041
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه عصرها
آدرستبریز- خیابان17 شهریور جدید - نبش حاج جبارنایب-روبروی بانک سپه-ساختمان شاهین
ناموحید
نام خانوادگیرزم گیری
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35542411 - 041
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه عصرها
آدرستبریز- خیابان17 شهریور جدید - نبش حاج جبارنایب-روبروی بانک سپه-ساختمان شاهین
دکتر حبیب صدر
نامحبیبرشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان - روانپزشک
نام خانوادگیصدرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573416 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج امپراطور - ساختمان کسری - طبقه اول - واحد D
نامحبیب
نام خانوادگیصدر
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان - روانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573416 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج امپراطور - ساختمان کسری - طبقه اول - واحد D
دکتر منصور قوام
ناممنصوررشته تخصصیروانپزشک ( متخصص اعصاب و روان)
نام خانوادگیقوامفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32244044 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه 3
ناممنصور
نام خانوادگیقوام
رشته تخصصیروانپزشک ( متخصص اعصاب و روان)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32244044 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه 3
دکتر رویا منتخبی
نامرویارشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )
نام خانوادگیمنتخبیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35545770 - 35537552 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه دوم - واحد F
نامرویا
نام خانوادگیمنتخبی
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35545770 - 35537552 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه دوم - واحد F
دسته بندی