روانپزشکان(متخصصین اعصاب و روان)

دکتر اصغر ارفعی
ناماصغررشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان
نام خانوادگیارفعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35431363 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - ساختمان پارسا - طبقه 5
ناماصغر
نام خانوادگیارفعی
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35431363 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) بعد از ظهر از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و حاج جبار نایب - ساختمان پارسا - طبقه 5
دکتر امیر حاجی اسدی
نامامیررشته تخصصیروانپزشک
نام خانوادگیحاجی اسدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352595 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
نامامیر
نام خانوادگیحاجی اسدی
رشته تخصصیروانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352595 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
دکتر قربانعلی حسن زاده
نامقربانعلیرشته تخصصیاعصاب و روان ( روانپزشک)
نام خانوادگیحسن زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577033 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 6 به بعد
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - تقاطع طالقانی - روبروی هتل آپارتمان ارس - طبقه دوم
نامقربانعلی
نام خانوادگیحسن زاده
رشته تخصصیاعصاب و روان ( روانپزشک)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577033 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 6 به بعد
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - تقاطع طالقانی - روبروی هتل آپارتمان ارس - طبقه دوم
دکتر احد خلیلی ( فرشباف خلیلی )
ناماحدرشته تخصصیاعصاب و روان
نام خانوادگیخلیلی ( فرشباف خلیلی )فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560010 - 35532875 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - روبروی تصویربرداری دکتر بابالو
ناماحد
نام خانوادگیخلیلی ( فرشباف خلیلی )
رشته تخصصیاعصاب و روان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560010 - 35532875 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - روبروی تصویربرداری دکتر بابالو
دکتر رقیه نصیری صقایش
نامرقیهرشته تخصصیروانپزشک
نام خانوادگینصیری صقایشفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35416235 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنیه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز ، خیابان پاستور جدید ، مابین طالقانی و حاج جبار نایب ، ساختمان پارسا ، طبقه 6
نامرقیه
نام خانوادگینصیری صقایش
رشته تخصصیروانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35416235 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنیه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز ، خیابان پاستور جدید ، مابین طالقانی و حاج جبار نایب ، ساختمان پارسا ، طبقه 6
دسته بندی