ریه

دکتر علی تقی زادیه
نامعلیرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیتقی زادیهفوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی ( ICU )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33259800 - 33374328 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۳
نامعلی
نام خانوادگیتقی زادیه
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه تنفسی ( ICU )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33259800 - 33374328 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - کمربندی میانی - جنب پل پیشقدم - ساختمان سلامت - طبقه ۳
دکتر امیر حسین جعفری روحی
نامامیر حسینرشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیجعفری روحیفوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33370993 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - کوی شفا - ساختمان گلگشت - طبقه اول
نامامیر حسین
نام خانوادگیجعفری روحی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصریه کودکان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33370993 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - کوی شفا - ساختمان گلگشت - طبقه اول
دکتر سعید جهانشاهلو
نامسعیدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیجهانشاهلوفوق تخصصفوق‌تخصص ریه، آسم و آلرژی‌های تنفسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567001 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آپادانا - طبقه 4
نامسعید
نام خانوادگیجهانشاهلو
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصفوق‌تخصص ریه، آسم و آلرژی‌های تنفسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567001 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز- چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آپادانا - طبقه 4
دکتر سید رسول حسینی
نامسید رسولرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیحسینیفوق تخصصریه و مراقبتهای ویژه تنفسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569237 - 041 -- 09923444229
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ الی 21
آدرستبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه ۵ - واحد D
نامسید رسول
نام خانوادگیحسینی
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصریه و مراقبتهای ویژه تنفسی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569237 - 041 -- 09923444229
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶ الی 21
آدرستبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه ۵ - واحد D
دکتر مریم قاسم زاده
ناممریمرشته تخصصیمتخصص داخلی
نام خانوادگیقاسم زادهفوق تخصصفوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه 3 - واحد B
ناممریم
نام خانوادگیقاسم زاده
رشته تخصصیمتخصص داخلی
فوق تخصصفوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه 3 - واحد B
دکتر محمد میرزاآقازاده
ناممحمدرشته تخصصیداخلی
نام خانوادگیمیرزاآقازادهفوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577921 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 12 الی 13:30 و بعدازظهر از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز- خیابان 17شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 8
ناممحمد
نام خانوادگیمیرزاآقازاده
رشته تخصصیداخلی
فوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577921 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 12 الی 13:30 و بعدازظهر از ساعت 17 الی 21
آدرستبریز- خیابان 17شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 8
دکتر مسعود ناظمیه
ناممسعودرشته تخصصیبیماریهای داخلی
نام خانوادگیناظمیهفوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35424451 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس
ناممسعود
نام خانوادگیناظمیه
رشته تخصصیبیماریهای داخلی
فوق تخصصریه
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35424451 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - مابین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس
دسته بندی