طب فیزیکی

دکتر فریبا اسلامیان
نامفریبارشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
نام خانوادگیاسلامیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33362018
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
آدرستبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه اول
نامفریبا
نام خانوادگیاسلامیان
رشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33362018
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
آدرستبریز - خیابان دانشگاه - روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه اول
دکتر بینا افتخار سادات
نامبینارشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
نام خانوادگیافتخار ساداتفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33368376 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نرسیده به سه راهی گلگشت - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه 7
نامبینا
نام خانوادگیافتخار سادات
رشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33368376 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نرسیده به سه راهی گلگشت - ساختمان پزشکان آتیه - طبقه 7
دکتر حسن حسنی
نامحسنرشته تخصصیتوانبخشی - طب فیزیکی
نام خانوادگیحسنیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35555181 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2
نامحسن
نام خانوادگیحسنی
رشته تخصصیتوانبخشی - طب فیزیکی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35555181 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2
دکتر فاطمه حمدی پور
نامفاطمه رشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی و الکترومیوگرافی (فیزیاتریست)
نام خانوادگیحمدی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35565756 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - ساختمان شهریار
نامفاطمه
نام خانوادگیحمدی پور
رشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی و الکترومیوگرافی (فیزیاتریست)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35565756 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرس تبریز - خیابان طالقانی - روبروی مصلی - ساختمان شهریار
دکتر حبیب رضامندی
نامحبیبرشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
نام خانوادگیرضامندیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35555082 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20:30
آدرسخیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - ساختمان میلاد - طبقه 3
نامحبیب
نام خانوادگیرضامندی
رشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35555082 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20:30
آدرسخیابان 17 شهریور جدید - مابین طالقانی و شریعتی - ساختمان میلاد - طبقه 3
کلینیک چند تخصصی درد گلباد (فیزیگو)
عنوانکلینیک چند تخصصی درد گلباد (فیزیگو)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33349620
ساعات کارروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، بلوار آزادی، خیابان گلباد، جنب ساختمان پزشکان امین، برج گلباد، طبقه اول
عنوانکلینیک چند تخصصی درد گلباد (فیزیگو)
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس041-33349620
ساعات کارروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، بلوار آزادی، خیابان گلباد، جنب ساختمان پزشکان امین، برج گلباد، طبقه اول
کلینیک جامع توانبخشی گلباد (فیزیگو)
عنوانکلینیک جامع توانبخشی گلباد (فیزیگو)
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33349620
ساعات کارروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، بلوار آزادی، خیابان گلباد، جنب ساختمان پزشکان امین، برج گلباد، طبقه اول
عنوانکلینیک جامع توانبخشی گلباد (فیزیگو)
استانآذربایجان شرقی
شهرتبریز
شماره تماس041-33349620
ساعات کارروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، بلوار آزادی، خیابان گلباد، جنب ساختمان پزشکان امین، برج گلباد، طبقه اول
دکتر اسمعیل محمدی پاینده
ناماسمعیل رشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
نام خانوادگیمحمدی پایندهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35536418 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 2
ناماسمعیل
نام خانوادگیمحمدی پاینده
رشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35536418 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 2
دکتر سیاوش یزدانی
نامسیاوشرشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
نام خانوادگییزدانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1 : 35549258 - 35549393 - 041 مطب شماره 2 : 33250413 - 33250412 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20 مطب شماره 2 : همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 10 صبح الی 13 - بیمارستان شهریار : همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8:30 الی 11 - بیمارستان امیرالمومنین: روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 الی 17
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 4 - واحد 4 مطب شماره 2 : تبریز - سه راهی گلگشت - جنب پمپ بنزین - ساختمان بهاران - طبقه 2 - واحد 14
نامسیاوش
نام خانوادگییزدانی
رشته تخصصیطب فیزیکی و توانبخشی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1 : 35549258 - 35549393 - 041 مطب شماره 2 : 33250413 - 33250412 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : همه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20 مطب شماره 2 : همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 10 صبح الی 13 - بیمارستان شهریار : همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8:30 الی 11 - بیمارستان امیرالمومنین: روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 الی 17
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 4 - واحد 4 مطب شماره 2 : تبریز - سه راهی گلگشت - جنب پمپ بنزین - ساختمان بهاران - طبقه 2 - واحد 14
دسته بندی