مغز و اعصاب

دکتر فریبا اسدزاده
نامفریبارشته تخصصیمتخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نام خانوادگیاسدزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33358834
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20 و صبح ها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد ۶
نامفریبا
نام خانوادگیاسدزاده
رشته تخصصیمتخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33358834
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20 و صبح ها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد ۶
مازیار امامی خواه
ناممازیاررشته تخصصیدستیار نورولوژی
نام خانوادگیامامی خواهفوق تخصص
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس
ساعات ویزیت
آدرستهران، بیمارستان رسول اکرم
ناممازیار
نام خانوادگیامامی خواه
رشته تخصصیدستیار نورولوژی
استان و شهرتهران - تهران
آدرستهران، بیمارستان رسول اکرم
دکتر قنبر بران
نامقنبررشته تخصصیجراحی مغز و اعصاب
نام خانوادگیبرانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس 35411905 - 35414554 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه بعد از ظهر
آدرستبریز- خیابان ارتش جنوبی - مابین ارتش و حاج جبار نایب - کلینیک پاستور
نامقنبر
نام خانوادگیبران
رشته تخصصیجراحی مغز و اعصاب
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس 35411905 - 35414554 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه بعد از ظهر
آدرستبریز- خیابان ارتش جنوبی - مابین ارتش و حاج جبار نایب - کلینیک پاستور
دکتر حمید بیضایی اسکویی
نامحمیدرشته تخصصیمغز و اعصاب
نام خانوادگیبیضایی اسکوییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560961 - 35559551 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه اول
نامحمید
نام خانوادگیبیضایی اسکویی
رشته تخصصیمغز و اعصاب
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560961 - 35559551 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک - طبقه اول
دکتر ابوالفضل حاتمی شندی
نامابوالفضلرشته تخصصیمتخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )
نام خانوادگیحاتمی شندیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33360972 - 33364139 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 12 الی 14 و 16 الی 20 (روزهای پنجشنبه بعد از ظهر تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 5
نامابوالفضل
نام خانوادگیحاتمی شندی
رشته تخصصیمتخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33360972 - 33364139 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 12 الی 14 و 16 الی 20 (روزهای پنجشنبه بعد از ظهر تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 5
دکتر سمانه حسینی
نامسمانهرشته تخصصیمغز و اعصاب و ستون فقرات
نام خانوادگیحسینیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35575790 - 35575791 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذزبایجان - طبقه 7 - واحد F
نامسمانه
نام خانوادگیحسینی
رشته تخصصیمغز و اعصاب و ستون فقرات
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35575790 - 35575791 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذزبایجان - طبقه 7 - واحد F
دکتر یلدا صادق پور
نامیلدارشته تخصصیمغز و‌اعصاب
نام خانوادگیصادق پورفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573306 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز _ خیابان پاستور جدید _ مابین تقاطع شریعتی و طالقانی _ ساختمان حکیم _ طبقه 5
نامیلدا
نام خانوادگیصادق پور
رشته تخصصیمغز و‌اعصاب
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573306 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز _ خیابان پاستور جدید _ مابین تقاطع شریعتی و طالقانی _ ساختمان حکیم _ طبقه 5
دکتر محمدرضا عزالدینی
ناممحمدرضارشته تخصصیمغز و اعصاب
نام خانوادگیعزالدینیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35571061 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - برج امپراطور - طبقه دوم - واحد G
ناممحمدرضا
نام خانوادگیعزالدینی
رشته تخصصیمغز و اعصاب
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35571061 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور - برج امپراطور - طبقه دوم - واحد G
دکتر علی فرشاداصل
نامعلیرشته تخصصیمتخصص جراحی مغز و اعصاب ، ستون فقرات و دیسک
نام خانوادگیفرشاداصلفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمنشی: 35572095 - 35572096 - 041 خط مستقیم پزشک : 35550168 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان آزمایشگاه مهر - طبقه سوم
نامعلی
نام خانوادگیفرشاداصل
رشته تخصصیمتخصص جراحی مغز و اعصاب ، ستون فقرات و دیسک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمنشی: 35572095 - 35572096 - 041 خط مستقیم پزشک : 35550168 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنج شنبه و ایام تعطیل بعد از ظهرها
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی کلینیک فرهنگیان - ساختمان آزمایشگاه مهر - طبقه سوم
دکتر آیدین کاظم پور
نامآیدینرشته تخصصیجراحی مغز و اعصاب
نام خانوادگیکاظم پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس۳۳۴۳۴۲۴۳ - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه-خیابان حسنی - ساختمان لقمان حکیم 2 - ط 3 - واحد 303
نامآیدین
نام خانوادگیکاظم پور
رشته تخصصیجراحی مغز و اعصاب
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس۳۳۴۳۴۲۴۳ - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه-خیابان حسنی - ساختمان لقمان حکیم 2 - ط 3 - واحد 303
دکتر سمیه مصطفایی
نامسمیهرشته تخصصینورولوژی - بیماریهای مغز و اعصاب
نام خانوادگیمصطفاییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374316 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
نامسمیه
نام خانوادگیمصطفایی
رشته تخصصینورولوژی - بیماریهای مغز و اعصاب
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374316 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
دکتر علی هاشم زاده
نامعلی رشته تخصصیمتخصص جراحی مغز و اعصاب - دیسک و ستون فقرات
نام خانوادگیهاشم زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543166 - 041
ساعات ویزیتشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان پزشکان سهند - طبقه 3
نامعلی
نام خانوادگیهاشم زاده
رشته تخصصیمتخصص جراحی مغز و اعصاب - دیسک و ستون فقرات
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543166 - 041
ساعات ویزیتشنبه - دوشنبه - چهارشنبه
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان پزشکان سهند - طبقه 3
دکتر محمد یزدچی
ناممحمدرشته تخصصیمغز و اعصاب
نام خانوادگییزدچیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33350885 - 041 بیمارستان امام رضا - گروه اعصاب : 33342889 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - ساختمان پزشکان نور - طبقه 2
ناممحمد
نام خانوادگییزدچی
رشته تخصصیمغز و اعصاب
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33350885 - 041 بیمارستان امام رضا - گروه اعصاب : 33342889 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - ساختمان پزشکان نور - طبقه 2
دسته بندی