پزشک عمومی

دکتر صدیقه ازومدلی
نامصدیقهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیازومدلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573277 - 041 //// 09359708141
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، اول 17 شهریور جدید، ساختمان آپادانا، طبقه دوم
نامصدیقه
نام خانوادگیازومدلی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573277 - 041 //// 09359708141
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز، چهارراه باغشمال، اول 17 شهریور جدید، ساختمان آپادانا، طبقه دوم
دکتر حسین استادی
نامحسینرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیاستادیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35559773 - 35549846 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - پایین تر از چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه دارآفرین - ساختمان 14 - طبقه سوم
نامحسین
نام خانوادگیاستادی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35559773 - 35549846 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - پایین تر از چهارراه باغشمال - اول خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه دارآفرین - ساختمان 14 - طبقه سوم
دکتر زلیخا انگوتی
نامزلیخارشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو _ زیبایی)
نام خانوادگیانگوتیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316852 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه ، سه شنبه بعد از ظهر از ساعت 17:30 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه ۹ - واحدD
نامزلیخا
نام خانوادگیانگوتی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست و مو _ زیبایی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316852 - 041
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه ، سه شنبه بعد از ظهر از ساعت 17:30 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه ۹ - واحدD
دکتر پریوش باقری
نامپریوشرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیباقریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35569804 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و بعدازظهر باتعیین وقت قبلی
آدرس تبریز- خیابان 17 جدید - مابین تقاطع طالقانی و باغشمال - ساختمان خاتم - طبقه 3
نامپریوش
نام خانوادگیباقری
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35569804 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و بعدازظهر باتعیین وقت قبلی
آدرس تبریز- خیابان 17 جدید - مابین تقاطع طالقانی و باغشمال - ساختمان خاتم - طبقه 3
دکتر ناصر بهادری
نامناصررشته تخصصی
نام خانوادگیبهادریفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33374202
ساعات ویزیتهمه‌روزه ظهر از ساعت 12 تا 14 و عصر از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین خیابان جدیری و خیابان رضانژاد، تقاطع پاکبان، ساختمان فخر، طبقه 4
نامناصر
نام خانوادگیبهادری
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33374202
ساعات ویزیتهمه‌روزه ظهر از ساعت 12 تا 14 و عصر از ساعت 18 تا 21
آدرستبریز، خیابان پاستور جدید، مابین خیابان جدیری و خیابان رضانژاد، تقاطع پاکبان، ساختمان فخر، طبقه 4
دکتر معصومه پوری
ناممعصومهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، زیبایی )
نام خانوادگیپوریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35538253 - 041
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه عصرها از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز- خیابان17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 6 - واحد C
ناممعصومه
نام خانوادگیپوری
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35538253 - 041
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه عصرها از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز- خیابان17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 6 - واحد C
دکتر میترا خسروطبع
ناممیترارشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیخسروطبعفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33369875 - 33343832 – 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه صبح 10:30 الی 12:30 و روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید 1 - طبقه سوم - واحد B
ناممیترا
نام خانوادگیخسروطبع
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33369875 - 33343832 – 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه صبح 10:30 الی 12:30 و روزهای شنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید 1 - طبقه سوم - واحد B
دکتر روزبه دلنواز
نامروزبهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیدلنوازفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس9335495390
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنیه صبح از ساعت 10 الی 15 و پنجشنبه ها بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 21:30
آدرسارومیه - بلوار مولوی 2 - ساختمان پزشکان بهبود - طبقه 5 - واحد 13
نامروزبه
نام خانوادگیدلنواز
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس9335495390
ساعات ویزیتروزهای یکشنبه و سه شنیه صبح از ساعت 10 الی 15 و پنجشنبه ها بعد از ظهر از ساعت 16:30 الی 21:30
آدرسارومیه - بلوار مولوی 2 - ساختمان پزشکان بهبود - طبقه 5 - واحد 13
دکتر رقیه زارعی
نامرقیهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیزارعیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35551441 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - ساختمان گلستان - طبقه 4
نامرقیه
نام خانوادگیزارعی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35551441 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - ساختمان گلستان - طبقه 4
دکتر کونول سنائی
نامکونولرشته تخصصیپزشک عمومی - پوست و مو
نام خانوادگیسنائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33336106 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و روزهای سه شنبه عصر
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، جنب داروخانه آفتاب، ساختمان آرین، طبقه ۳، واحد C
نامکونول
نام خانوادگیسنائی
رشته تخصصیپزشک عمومی - پوست و مو
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33336106 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه صبح و روزهای سه شنبه عصر
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، مابین فلکه شریعتی و فلکه بازار، جنب داروخانه آفتاب، ساختمان آرین، طبقه ۳، واحد C
دکتر نازنین سید صدری
نامنازنینرشته تخصصیمتخصص کودکان و نوزادان - پوست ، مو و لیزر
نام خانوادگیسید صدریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس36579740 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز- آبرسان - خیابان 7 تیر - روبروی دفتر هواپیمایی هما - ساختمان پزشکان یاس
نامنازنین
نام خانوادگیسید صدری
رشته تخصصیمتخصص کودکان و نوزادان - پوست ، مو و لیزر
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس36579740 - 041
ساعات ویزیتروزهای فرد از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز- آبرسان - خیابان 7 تیر - روبروی دفتر هواپیمایی هما - ساختمان پزشکان یاس
دکتر میترا شاینده
ناممیترارشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیشایندهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33274048 - 041
ساعات ویزیت
آدرسکوی ولیعصر - خیابان مخابرات - نبش سعدی جنوبی - ساختمان جهانسیر - طبقه دوم - واحد 2
ناممیترا
نام خانوادگیشاینده
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33274048 - 041
آدرسکوی ولیعصر - خیابان مخابرات - نبش سعدی جنوبی - ساختمان جهانسیر - طبقه دوم - واحد 2
دکتر شاگین شهریاری
نامشاگینرشته تخصصیعمومی ( پوست ، مو و لیزر )
نام خانوادگیشهریاریفوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس22714092 - 021
ساعات ویزیتبا همامنگی قبلی صبح و عصر
آدرستهران - خیابان فرمانیه - خیابان عمار - پلاک 9 - واحد 2
نامشاگین
نام خانوادگیشهریاری
رشته تخصصیعمومی ( پوست ، مو و لیزر )
فوق تخصص-
استان و شهرتهران - تهران
شماره تماس22714092 - 021
ساعات ویزیتبا همامنگی قبلی صبح و عصر
آدرستهران - خیابان فرمانیه - خیابان عمار - پلاک 9 - واحد 2
دکتر رامین صراطی
نامرامینرشته تخصصیتوانبخشی پوست ، مو و زیبایی
نام خانوادگیصراطیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33302085 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر و پنجشنبه صبح
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - فلکه پروین اعتصامی - روبروی شیرینی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه هشتم
نامرامین
نام خانوادگیصراطی
رشته تخصصیتوانبخشی پوست ، مو و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33302085 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر و پنجشنبه صبح
آدرستبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار - فلکه پروین اعتصامی - روبروی شیرینی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه هشتم
دکتر فاطمه عرب پور
نامفاطمهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، زیبایی )
نام خانوادگیعرب پورفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره ۱: 33316852 - 041 // مطب شماره ۲: 33341380 - 33343668 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره ۱: روزهای زوج عصر از ساعت 17 الی ۲۰ // مطب شماره ۲: همه روزه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۰
آدرسمطب شماره ۱ : تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - تقاطع پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه 9 - واحد D مطب شماره ۲ : تبریز - خیابان آزادی - روبروی مسجد طوبی - نبش کوچه رز - پلاک ۳
نامفاطمه
نام خانوادگیعرب پور
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو ، زیبایی )
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره ۱: 33316852 - 041 // مطب شماره ۲: 33341380 - 33343668 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره ۱: روزهای زوج عصر از ساعت 17 الی ۲۰ // مطب شماره ۲: همه روزه صبح از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و روزهای یکشنبه و سه شنبه عصر از ساعت ۱۷ الی ۲۰
آدرسمطب شماره ۱ : تبریز - ولیعصر - خیابان شهریار - تقاطع پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه 9 - واحد D مطب شماره ۲ : تبریز - خیابان آزادی - روبروی مسجد طوبی - نبش کوچه رز - پلاک ۳
دکتر ساقی عظیمی‌نیا
نامساقیرشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
نام خانوادگیعظیمی‌نیافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس044-32246498
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح‌ها 11 الی 14 / شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بعدازظهرها 17 الی 19
آدرسارومیه، خ خیابان خیام شمالی، کوی خان‌باباخان، ساختمان میلاد نور
نامساقی
نام خانوادگیعظیمی‌نیا
رشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس044-32246498
ساعات ویزیتهمه‌روزه صبح‌ها 11 الی 14 / شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه بعدازظهرها 17 الی 19
آدرسارومیه، خ خیابان خیام شمالی، کوی خان‌باباخان، ساختمان میلاد نور
دکتر فرزانه فتح پور
نامفرزانهرشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
نام خانوادگیفتح پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33308851
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعد از ظهرها
آدرستبریز، کوی ولیعصر، خ شهریار، فلکه رازی، جنب کلینیک بوعلی، ساختمان هزاره، طبقه 4، واحد A
نامفرزانه
نام خانوادگیفتح پور
رشته تخصصیپزشک عمومی (پوست ، مو ، زیبایی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33308851
ساعات ویزیتهمه‌روزه بعد از ظهرها
آدرستبریز، کوی ولیعصر، خ شهریار، فلکه رازی، جنب کلینیک بوعلی، ساختمان هزاره، طبقه 4، واحد A
دکتر حمید فیاض
نامحمیدرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست )
نام خانوادگیفیاضفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573060 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 4
نامحمید
نام خانوادگیفیاض
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573060 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 4
دکتر نفیسه فیروزی حسینی
نامنفیسهرشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیفیروزی حسینیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33338040 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 17:30 الی 20 بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه بازار - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین
نامنفیسه
نام خانوادگیفیروزی حسینی
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33338040 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 17:30 الی 20 بجز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه بازار - جنب داروخانه آفتاب - برج آرین
دکتر گیسو کیاور
نامگیسو رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
نام خانوادگیکیاورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33331819 - 33332021 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه معلم (فلکه بارنج) - جنب کلانتری - مجتمع ولیعصر - طبقه اول - واحد D
نامگیسو
نام خانوادگیکیاور
رشته تخصصیپزشک عمومی ( پوست ، مو و زیبایی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33331819 - 33332021 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعد از ظهر و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه معلم (فلکه بارنج) - جنب کلانتری - مجتمع ولیعصر - طبقه اول - واحد D
دکتر مهرداد منصوری نیا
ناممهردادرشته تخصصیپوست ، مو ، ناخن ، زیبایی و بیماریهای آمیزشی
نام خانوادگیمنصوری نیافوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543411 - 33314839 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی ۲۰
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان کاج - طبقه ۵
ناممهرداد
نام خانوادگیمنصوری نیا
رشته تخصصیپوست ، مو ، ناخن ، زیبایی و بیماریهای آمیزشی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543411 - 33314839 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی ۲۰
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان کاج - طبقه ۵
دکتر مرتضی یزدچی
ناممرتضی رشته تخصصیپزشک عمومی ، پوست ، مو و زیبایی
نام خانوادگییزدچیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35286929 - 36557649 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 13 قبل از ظهر و 16 ال 21 بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان عباسی -ایتگاه سیلاب - ساختمان الماس - ورودی پلاک 35 - طبقه A3
ناممرتضی
نام خانوادگییزدچی
رشته تخصصیپزشک عمومی ، پوست ، مو و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35286929 - 36557649 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 9 الی 13 قبل از ظهر و 16 ال 21 بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان عباسی -ایتگاه سیلاب - ساختمان الماس - ورودی پلاک 35 - طبقه A3
دسته بندی