روانپزشکان(متخصصین اعصاب و روان)

دکتر محبوب اسدلو
ناممحبوبرشته تخصصیاعصاب و روان - روانپزشک
نام خانوادگیاسدلوفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35532613 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز، تقاطع 17 شهریور جدید و طالقانی، به سمت مصلی، ساختمان پارسا، طبقه اول
ناممحبوب
نام خانوادگیاسدلو
رشته تخصصیاعصاب و روان - روانپزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35532613 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز، تقاطع 17 شهریور جدید و طالقانی، به سمت مصلی، ساختمان پارسا، طبقه اول
دکتر امیر حاجی اسدی
نامامیررشته تخصصیروانپزشک
نام خانوادگیحاجی اسدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33352595 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
نامامیر
نام خانوادگیحاجی اسدی
رشته تخصصیروانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33352595 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
دکتر قربانعلی حسن زاده
نامقربانعلیرشته تخصصیاعصاب و روان ( روانپزشک)
نام خانوادگیحسن زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35577033 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - تقاطع طالقانی - روبروی هتل آپارتمان ارس - طبقه دوم داروخانه دکتر بیت اله
نامقربانعلی
نام خانوادگیحسن زاده
رشته تخصصیاعصاب و روان ( روانپزشک)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35577033 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل بعد از ظهر
آدرستبریز - خیابان پاستور جدید - تقاطع طالقانی - روبروی هتل آپارتمان ارس - طبقه دوم داروخانه دکتر بیت اله
دکتر وحید رزم گیری
ناموحیدرشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( دارای بورد تخصصی )
نام خانوادگیرزم گیریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35542411 - 041
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه عصرها
آدرستبریز- خیابان17 شهریور جدید - نبش حاج جبارنایب-روبروی بانک سپه-ساختمان شاهین
ناموحید
نام خانوادگیرزم گیری
رشته تخصصیمتخصص اعصاب و روان ( دارای بورد تخصصی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35542411 - 041
ساعات ویزیتشنبه الی چهارشنبه عصرها
آدرستبریز- خیابان17 شهریور جدید - نبش حاج جبارنایب-روبروی بانک سپه-ساختمان شاهین
دسته بندی