بیماریهای عفونی

دکتر وحید زرین تن
ناموحیدرشته تخصصیبیماریهای عفونی(داخلی) و تب دار
نام خانوادگیزرین تنفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553715 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعداز ظهر از ساعت ۱۷ الی ۲۰
آدرسخیابان پاستور جدید اول - مابین شریعتی (شهناز) و طالقانی - ساختمان حکیم ـ طبقه ۴
ناموحید
نام خانوادگیزرین تن
رشته تخصصیبیماریهای عفونی(داخلی) و تب دار
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553715 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج بعداز ظهر از ساعت ۱۷ الی ۲۰
آدرسخیابان پاستور جدید اول - مابین شریعتی (شهناز) و طالقانی - ساختمان حکیم ـ طبقه ۴
دکتر بهروز نقیلی
نامبهروزرشته تخصصیبیماری‌های داخلی (عفونی و تبدار)
نام خانوادگینقیلیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز، سه‌راهی گلگشت، جنب پمپ بنزین، ساختمان بهاران، طبقه 3
نامبهروز
نام خانوادگینقیلی
رشته تخصصیبیماری‌های داخلی (عفونی و تبدار)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33250052 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت 16:30 الی 21
آدرستبریز، سه‌راهی گلگشت، جنب پمپ بنزین، ساختمان بهاران، طبقه 3
دسته بندی