بیمارستان ها

بیمارستان مهراد
عنوانبیمارستان مهراد
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس88747409 - 88747408 - 88747407 - 88747406 - 88747405 - 88747404 - 88747403 - 88747402 -88747401 - 021
ساعات کارشبانه روزی
آدرستهران - خیابان شهید مرتضی مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه شهید دوست محمدی - بیمارستان مهراد
عنوانبیمارستان مهراد
استانتهران
شهرتهران
شماره تماس88747409 - 88747408 - 88747407 - 88747406 - 88747405 - 88747404 - 88747403 - 88747402 -88747401 - 021
ساعات کارشبانه روزی
آدرستهران - خیابان شهید مرتضی مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه شهید دوست محمدی - بیمارستان مهراد
دسته بندی