روانشناس ها و مشاوران

آقای یونس قاسم بگلو
نامیونسرشته تخصصیروان شناسی بالینی
نام خانوادگیقاسم بگلو فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - خویشماره تماس36266588 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 بعد از ظهر
آدرسآذربايجان غربي شهرستان خوي خيابان امام كوچه مدرس نبش كلينيك همراه
نامیونس
نام خانوادگیقاسم بگلو
رشته تخصصیروان شناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - خوی
شماره تماس36266588 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 4 الی 9 بعد از ظهر
آدرسآذربايجان غربي شهرستان خوي خيابان امام كوچه مدرس نبش كلينيك همراه
دکتر صالح قلی پور کویچ
نامصالحرشته تخصصیروانشناسی بالینی
نام خانوادگیقلی پور کویچ فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره1: 33363730 - 041 مطب شماره2: 35566847 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای دوشنبه قبل از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر
آدرسمطب شماره 1 : تبریز- برج سفید 2 smp طبقه اول مرکز مشاوره یاوران رشد مطب شماره 2 : تبریز-پاستور جدید برج ضرغام طبقه 4 مرکز مشاوره مبین
نامصالح
نام خانوادگیقلی پور کویچ
رشته تخصصیروانشناسی بالینی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره1: 33363730 - 041 مطب شماره2: 35566847 - 041
ساعات ویزیتمطب شماره 1 : روزهای دوشنبه قبل از ظهر و چهارشنبه بعد از ظهر مطب شماره 2 : روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر و پنج شنبه قبل از ظهر
آدرسمطب شماره 1 : تبریز- برج سفید 2 smp طبقه اول مرکز مشاوره یاوران رشد مطب شماره 2 : تبریز-پاستور جدید برج ضرغام طبقه 4 مرکز مشاوره مبین
دسته بندی