پزشکان عمومی

دکتر محمدرضا سلامت نیا
ناممحمدرضارشته تخصصیپزشک عمومی
نام خانوادگیسلامت نیافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس8404 3553 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 9 الی 13 و 16 الی 20 روزهای پنجشنبه 9 الی 13
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان خاتم - طبقه دوم
ناممحمدرضا
نام خانوادگیسلامت نیا
رشته تخصصیپزشک عمومی
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس8404 3553 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 9 الی 13 و 16 الی 20 روزهای پنجشنبه 9 الی 13
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2 - ساختمان خاتم - طبقه دوم
وحید صوفی محمودی
ناموحیدرشته تخصصی
نام خانوادگیصوفی محمودیفوق تخصص
استان و شهرکردستان - سقزشماره تماس36226060
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 3بعدازظهر تا ساعت 9شب
آدرسسقز - خیابان امام - سرای خلیفه زاده - طبقه دوم
ناموحید
نام خانوادگیصوفی محمودی
استان و شهرکردستان - سقز
شماره تماس36226060
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 3بعدازظهر تا ساعت 9شب
آدرسسقز - خیابان امام - سرای خلیفه زاده - طبقه دوم
دکتر حبیب متقی خسروشاهی
نامحبیبرشته تخصصیپزشک عمومی (داخلی - اطفال-پوست)
نام خانوادگیمتقی خسروشاهیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس32823378 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
نامحبیب
نام خانوادگیمتقی خسروشاهی
رشته تخصصیپزشک عمومی (داخلی - اطفال-پوست)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس32823378 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان بهار - روبروی مسجد سفید
دسته بندی