کودکان و نوزادان

دکتر منوچهر شیخ سلیمی
ناممنوچهررشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیشیخ سلیمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35535335 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 9 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - پلاک 4
ناممنوچهر
نام خانوادگیشیخ سلیمی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35535335 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه ( بجز پنجشنبه و ایام تعطیل ) صبح ها 9 الی 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید - پلاک 4
دکتر اصغر علیزاده
ناماصغررشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیعلیزادهفوق تخصصنوزادان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان آزادی - ساختمان آزادی - طبقه 6
ناماصغر
نام خانوادگیعلیزاده
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصصنوزادان
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374349 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه از ساعت 16 الی 22
آدرستبریز - خیابان آزادی - ساختمان آزادی - طبقه 6
دکتر سمیرا مولائی
نامسمیرارشته تخصصیکودکان و نوزادان
نام خانوادگیمولائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35534193 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز: 17 شهریور جدید _ برج آذربایجان _ طبقه 6 _ واحد D
نامسمیرا
نام خانوادگیمولائی
رشته تخصصیکودکان و نوزادان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35534193 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز: 17 شهریور جدید _ برج آذربایجان _ طبقه 6 _ واحد D
دسته بندی