زنان و زایمان

دکتر لیلی رسولی فرد
ناملیلیرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی (دارای بورد تخصصی)
نام خانوادگیرسولی فردفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسهمراه: 09140656255
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 17 الی ۲۰
آدرسخیابان پایتور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - سااختمان حکیم - طبقه 3
ناملیلی
نام خانوادگیرسولی فرد
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی (دارای بورد تخصصی)
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسهمراه: 09140656255
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 17 الی ۲۰
آدرسخیابان پایتور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - سااختمان حکیم - طبقه 3
دکتر ساناز سلمان زاده
نامسانازرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیسلمان زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33101045 - 33101134 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 14
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - بلوار استاد شهریار - بالاتر از بیمارستان شهریار - جنب سازمان بهزسیتی استان - ساختمان پزشکان ۲۲ - طبقه ۵ - واحد G
نامساناز
نام خانوادگیسلمان زاده
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33101045 - 33101134 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 10:30 الی 14
آدرستبریز - فلکه دانشگاه - بلوار استاد شهریار - بالاتر از بیمارستان شهریار - جنب سازمان بهزسیتی استان - ساختمان پزشکان ۲۲ - طبقه ۵ - واحد G
دکتر نوشین شاه محمدی
نامنوشینرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیشاه محمدیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35531233 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20 و روزهای سه شنبه قبل از ظهر از ساعت 11 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا - طبقه 4
نامنوشین
نام خانوادگیشاه محمدی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35531233 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه - یکشنبه - دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 16:30 الی 20 و روزهای سه شنبه قبل از ظهر از ساعت 11 الی 12:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا - طبقه 4
دکتر نسرین صادقی فرد
نامنسرینرشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیصادقی فردفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35553942 - 35578055 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا
نامنسرین
نام خانوادگیصادقی فرد
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35553942 - 35578055 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرسمطب شماره 1 : تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان صدرا
دکتر آینور طهماسبی شتربانی
نامآینوررشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگیطهماسبی شتربانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33271755 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 2 - واحد C
نامآینور
نام خانوادگیطهماسبی شتربانی
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33271755 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - روبروی قنادی پاک - ساختمان پزشکان - طبقه 2 - واحد C
دکتر مریم منصورفر
ناممریمرشته تخصصیجراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان
نام خانوادگیمنصورفرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس۳۵۵۴۸۷۲۷ - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح از ساعت 11 الی 12
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان برتر - طبقه 4
ناممریم
نام خانوادگیمنصورفر
رشته تخصصیجراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس۳۵۵۴۸۷۲۷ - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 و روزهای یکشنبه و سه شنبه صبح از ساعت 11 الی 12
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان برتر - طبقه 4
دکتر یوسف وجودی
نامیوسفرشته تخصصیزنان - زایمان و نازائی
نام خانوادگیوجودیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35567979 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان نور - طبقه اول
نامیوسف
نام خانوادگیوجودی
رشته تخصصیزنان - زایمان و نازائی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35567979 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 17 الی 19:30
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان نور - طبقه اول
دکتر نگار یحیی زاده
نامنگاررشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
نام خانوادگییحیی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572676 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 19:30 و روزهای فرد از ساعت 17 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان 2002 - طبقه اول - واحد سمت چپ
نامنگار
نام خانوادگییحیی زاده
رشته تخصصیزنان ، زایمان و نازایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572676 - 041
ساعات ویزیتروزهای زوج از ساعت 16 الی 19:30 و روزهای فرد از ساعت 17 الی 19
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان 2002 - طبقه اول - واحد سمت چپ
دسته بندی