جراح - دندانپزشک

دکتر رضا آرام فر
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیآرام فرفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33343739 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 7 - واحد A
نامرضا
نام خانوادگیآرام فر
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33343739 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 14 الی 21
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 7 - واحد A
دکتر هایده پورمحمد روحی
نامهایدهرشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
نام خانوادگیپورمحمد روحیفوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
نامهایده
نام خانوادگیپورمحمد روحی
رشته تخصصیجراح - دندان‌پزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-35579670
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز، خ 17 شهریور جدید، مابین طالقانی و شریعتی، ساختمان کسری، طبقه 4، واحد B
دکتر محمدرضا پورنعمتیان
ناممحمدرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیپورنعمتیانفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورنعمتیان
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33316465 - 33316463 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه قبل از ظهر : 8:30 الی 13 - بعداز ظهر 16 الی 20
آدرستبریز - کوی ولیعصر - نرسیده به فلکه شریعتی - ساختمان افرا - طبقه ۸
دکتر هلن جاملو
نامهلنرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجاملوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35409778 -041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه 11 صبح تا 20 یعد از ظهر
آدرستبریز، پاستور جدید، مابین طالقانی و ارتش، جنب حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه پنجم
نامهلن
نام خانوادگیجاملو
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35409778 -041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا سه شنبه 11 صبح تا 20 یعد از ظهر
آدرستبریز، پاستور جدید، مابین طالقانی و ارتش، جنب حاج جبار نایب، ساختمان شریف، طبقه پنجم
دکتر محمد جمالی
ناممحمدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجمالیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
ناممحمد
نام خانوادگیجمالی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33315310 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۱
آدرستبریز، کوی ولیعصر، فلکه مخابرات، بلوار مخابرات غربی، ساختمان کسری، پلاک ۲۸، طبقه ۴
دکتر مهسا جهاندیده
ناممهسارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیجهاندیدهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33330771 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه عصر
آدرسجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
ناممهسا
نام خانوادگیجهاندیده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33330771 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه عصر
آدرسجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
دکتر پرویز حسین علی زاده
نامپرویزرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحسین علی زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33355877 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 19 و روزهای زوج صبح از ساعت 10 الی 12
آدرستبریز، نرسیده به آبرسان، کوچه مهرگان 3، برج سفید، طبقه 4، واحد H
نامپرویز
نام خانوادگیحسین علی زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33355877 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 الی 19 و روزهای زوج صبح از ساعت 10 الی 12
آدرستبریز، نرسیده به آبرسان، کوچه مهرگان 3، برج سفید، طبقه 4، واحد H
دکتر آیدین حق نظری
نامآیدینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیحق نظریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35554093 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل بعد از ظهر از ساعت 14 الی 20
آدرستبریز، 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید، طبقه 8
نامآیدین
نام خانوادگیحق نظری
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35554093 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای تعطیل بعد از ظهر از ساعت 14 الی 20
آدرستبریز، 17 شهریور جدید، روبروی بستنی وحید، برج سپید، طبقه 8
دکتر شبنم داداشی
نامشبنمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیداداشیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - بنابشماره تماس37222970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
نامشبنم
نام خانوادگیداداشی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - بناب
شماره تماس37222970 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 16 الی 21
آدرسبناب - خیابان دانشجو - روبروی کلینیک شمس - ساختمان امور صنفی - طبقه 4 - واحد 3
دکتر رضا رجبی
نامرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
نام خانوادگیرجبی فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
نامرضا
نام خانوادگیرجبی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ارتودنسی و زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35573163 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا - طبقه دوم
دکتر فیروز رحیم پور
نامفیروزرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیرحیم پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهرشماره تماس4232889 - 043
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
آدرسآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
نامفیروز
نام خانوادگیرحیم پور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - آذرشهر
شماره تماس4232889 - 043
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 17 الی 19
آدرسآذرشهر - خیابان امام - جنب مسجد پیرلر - طبقه دوم
دکتر ابراهیم روح آمیز
نامابراهیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیروح آمیزفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
نامابراهیم
نام خانوادگیروح آمیز
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35572536 - 35541874 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح و عصر
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 5
دکتر فریبا سید زنوزی
نامفریبارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیسید زنوزیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33299093 - 33292602 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20:30 --- تعیین وقت صبح ها هم از طریق تلفن امکان پذیر میباشد
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه ۶ - واحدc
نامفریبا
نام خانوادگیسید زنوزی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33299093 - 33292602 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20:30 --- تعیین وقت صبح ها هم از طریق تلفن امکان پذیر میباشد
آدرستبریز - ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - ساختمان پزشکان - طبقه ۶ - واحدc
دکتر محمد رضا شریفی
ناممحمد رضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیشریفیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33330771 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه صبح و عصر
آدرسجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
ناممحمد رضا
نام خانوادگیشریفی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33330771 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا پنجشنبه صبح و عصر
آدرسجاده ائل گلی - فلکه خبام - اول 35 متری سینا - کلینیک دندانپزشکی خیام
دکتر بابک صالح زاده
نامبابکرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیصالح زاده فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35533073 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسمطب: تبریز - خیابان آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - ط 4 - واحد C4
نامبابک
نام خانوادگیصالح زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35533073 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 20:30
آدرسمطب: تبریز - خیابان آبرسان - روبروی هلال احمر - ساختمان اسکان - ط 4 - واحد C4
دکتر علیرضا عباس زاده
نامعلیرضارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیعباس زادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32239402 - 32243464 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 12 و بعداز ظهر از ساعت 15:30 الی 19
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان میلاد نور - طبقه 3
نامعلیرضا
نام خانوادگیعباس زاده
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32239402 - 32243464 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 12 و بعداز ظهر از ساعت 15:30 الی 19
آدرسارومیه - خیابان سرداران - کوچه خان بابا خان - ساختمان میلاد نور - طبقه 3
دکتر میترا عباسی قهرمانلو
ناممیترارشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیعباسی قهرمانلوفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس32245094 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
ناممیترا
نام خانوادگیعباسی قهرمانلو
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس32245094 - 044
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت 14:30 الی 20:30
آدرسارومیه - خیابان خیام شمالی - کوچه خان بابا خان - ساختمان دکتر وطن دوست - طبقه اول - واحد 9
دکتر مهین علی پور
ناممهینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیعلی پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35545160 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
ناممهین
نام خانوادگیعلی پور
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35545160 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه 16 الی 20
آدرستبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان قائم - طبقه 2 - واحد 3
دکتر بهزاد فیاض پور
نامبهزادرشته تخصصیایمپلنت - لیزر - زیبایی
نام خانوادگیفیاض پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33378289 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 3 - واحد A3
نامبهزاد
نام خانوادگیفیاض پور
رشته تخصصیایمپلنت - لیزر - زیبایی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33378289 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز پنجشنبه و ایام تعطیل صبح از ساعت 10:30 الی 14 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - کوچه مهرگان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 3 - واحد A3
دکتر سیامک قدسی
نامسیامکرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیقدسیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35543742 - 35551399 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
نامسیامک
نام خانوادگیقدسی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35543742 - 35551399 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل صبح از ساعت 9 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 17 الی 20 ( پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - طبقه فوقانی بازار ارک - ساختمان پزشکان - آپارتمان الف
دکتر اصغر قسمتی
ناماصغررشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ایمپلنتولوژیست
نام خانوادگیقسمتیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33355551 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر ها از ساعت 10:30 الی 13:30
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 2
ناماصغر
نام خانوادگیقسمتی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ایمپلنتولوژیست
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33355551 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بعد از ظهر ها از ساعت 10:30 الی 13:30
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان اسکان 2 - طبقه 2
دکتر ساناز قنبری
نامسانازرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیقنبریفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس9336410422
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 15 الی 20 و صبح ها با تعین وقت قبلی
آدرسخیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
نامساناز
نام خانوادگیقنبری
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس9336410422
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل بعد از ظهر از ساعت 15 الی 20 و صبح ها با تعین وقت قبلی
آدرسخیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه دوم - واحد 4
دکتر رامین کافیه
نامرامینرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیکافیهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33278701 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان سعدی شمالی - روبروی مجتمع ایرداک - ساختمان آرینا ( ساختمان تویوتای سابق) - طبقه سوم - واحد A
نامرامین
نام خانوادگیکافیه
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33278701 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه صبح از ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20
آدرستبریز - ولیعصر - خیابان سعدی شمالی - روبروی مجتمع ایرداک - ساختمان آرینا ( ساختمان تویوتای سابق) - طبقه سوم - واحد A
دکتر مهدی کریمی
ناممهدیرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیکریمیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33690273
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 15:30 الی 19:30 ( دوشنبه صبح و پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است.)
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خیابان نظامی، ساختمان صدر، طبقه 7
ناممهدی
نام خانوادگیکریمی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33690273
ساعات ویزیتهمه روزه صبح از ساعت 9 الی 13 و عصر از ساعت 15:30 الی 19:30 ( دوشنبه صبح و پنجشنبه بعد از ظهر مطب تعطیل است.)
آدرستبریز، سربالایی ولیعصر، روبروی خیابان نظامی، ساختمان صدر، طبقه 7
دکتر ناصر کیانی
نامناصررشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیکیانیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس35560624 - 35546011 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
نامناصر
نام خانوادگیکیانی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس35560624 - 35546011 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 15 الی 21
آدرستبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک - ساختمان 110 پزشکان - طبقه دوم
دکتر کاظم محدث نیا
نامکاظمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیمحدث نیافوق تخصص
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماستلفن: 33250932 - 041
ساعات ویزیتهمه روز بغیر از پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
آدرسآدرس : تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
نامکاظم
نام خانوادگیمحدث نیا
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماستلفن: 33250932 - 041
ساعات ویزیتهمه روز بغیر از پنجشنبه و ایام تعطیل از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
آدرسآدرس : تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - ساختمان کیمیا - طبقه3 - شماره1
دکتر جواد مرشدی اسکوئی
نامجوادرشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ایمپلنتولوژیست،لیزر،زیبایی،ارتودنسی
نام خانوادگیمرشدی اسکوئیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33336637 - 33336636 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه، پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و بعد از ظهر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان کاج - طبقه سوم
نامجواد
نام خانوادگیمرشدی اسکوئی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک - ایمپلنتولوژیست،لیزر،زیبایی،ارتودنسی
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33336637 - 33336636 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه بجز روزهای دوشنبه، پنجشنبه و ایام تعطیل صبح و بعد از ظهر
آدرستبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان کاج - طبقه سوم
دکتر نسیم مولائی
نامنسیمرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیمولائیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33369683 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه 2 - واحد H
نامنسیم
نام خانوادگیمولائی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33369683 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرستبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید1 - طبقه 2 - واحد H
دکتر سعید مهری نژاد
نامسعیدرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیمهری نژادفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماسمطب شماره 1: 35576657 - 041 /// مطب شماره 2: 32364841 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه و پنج شنبه
آدرسمطب شماره 1: تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه 11 //// مطب شماره 2: تبریز، خیابان انقلاب، کمیته 5 سابق
نامسعید
نام خانوادگیمهری نژاد
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماسمطب شماره 1: 35576657 - 041 /// مطب شماره 2: 32364841 - 041
ساعات ویزیتروزهای دوشنبه و پنج شنبه
آدرسمطب شماره 1: تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، برج آذربایجان، طبقه 11 //// مطب شماره 2: تبریز، خیابان انقلاب، کمیته 5 سابق
دکتر بهرام هراثی
نامبهرامرشته تخصصیجراح - دندانپزشک
نام خانوادگیهراثیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ظهر : 9:30 الی 12 - بعداز ظهر 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
نامبهرام
نام خانوادگیهراثی
رشته تخصصیجراح - دندانپزشک
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374330 - 041
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ظهر : 9:30 الی 12 - بعداز ظهر 15:30 الی 20
آدرستبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 5
دسته بندی