مغز و اعصاب

دکتر فریبا اسدزاده
نامفریبارشته تخصصیمتخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
نام خانوادگیاسدزادهفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس041-33358834
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20 و صبح ها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد ۶
نامفریبا
نام خانوادگیاسدزاده
رشته تخصصیمتخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس041-33358834
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه بعد از ظهر از ساعت 16 الی 20 و صبح ها با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان آزادی - روبروی سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه اول - واحد ۶
مازیار امامی خواه
ناممازیاررشته تخصصیدستیار نورولوژی
نام خانوادگیامامی خواهفوق تخصص
استان و شهرتهران - تهرانشماره تماس
ساعات ویزیت
آدرستهران، بیمارستان رسول اکرم
ناممازیار
نام خانوادگیامامی خواه
رشته تخصصیدستیار نورولوژی
استان و شهرتهران - تهران
آدرستهران، بیمارستان رسول اکرم
دکتر ابوالفضل حاتمی شندی
نامابوالفضلرشته تخصصیمتخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )
نام خانوادگیحاتمی شندیفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33360972 - 33364139 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 12 الی 14 و 16 الی 20 (روزهای پنجشنبه بعد از ظهر تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 5
نامابوالفضل
نام خانوادگیحاتمی شندی
رشته تخصصیمتخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33360972 - 33364139 - 041
ساعات ویزیتهمه روزه از ساعت 12 الی 14 و 16 الی 20 (روزهای پنجشنبه بعد از ظهر تعطیل است )
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 5
دکتر آیدین کاظم پور
نامآیدینرشته تخصصیجراحی مغز و اعصاب
نام خانوادگیکاظم پورفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیهشماره تماس۳۳۴۳۴۲۴۳ - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه-خیابان حسنی - ساختمان لقمان حکیم 2 - ط 3 - واحد 303
نامآیدین
نام خانوادگیکاظم پور
رشته تخصصیجراحی مغز و اعصاب
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان غربی - ارومیه
شماره تماس۳۳۴۳۴۲۴۳ - 044
ساعات ویزیتروزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 الی 21
آدرسارومیه-خیابان حسنی - ساختمان لقمان حکیم 2 - ط 3 - واحد 303
دکتر سمیه مصطفایی
نامسمیهرشته تخصصینورولوژی - بیماریهای مغز و اعصاب
نام خانوادگیمصطفاییفوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریزشماره تماس33374316 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
نامسمیه
نام خانوادگیمصطفایی
رشته تخصصینورولوژی - بیماریهای مغز و اعصاب
فوق تخصص-
استان و شهرآذربایجان شرقی - تبریز
شماره تماس33374316 - 041
ساعات ویزیتشنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 با تعیین وقت قبلی
آدرستبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه سوم
دسته بندی